Inwestycje w innowacje

O funduszu

Fundusz działa w ramach Programu BRIdgeAlfa, finansując projekty badawcze podejmowavne przez młode i innowacyjne przedsiębiorstwa. Finansowanie zapewniane przez Fundusz ma charakter mieszany i jwystępuje w nim komponent finansowania udziałowego, pochodzącego od inwestorów prywatnych Funduszu, oraz komponent finansowania grantowego, pochodzącego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Działania Funduszu są podejmowane w ścisłej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które posiada swojego przedstawiciela w Komitecie Inwestycyjnym Funduszu.

Fundusz działa w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej na podstawie przepisów działu IIIa Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355) . GT Technologies jest zewnętrznie zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną wpisanym do rejestru zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Profil inwestycyjny

Fundusz może podejmować inwestycje zarówno w już istniejące spółki jaki i w podmioty nowo powoływane.
W przypadku inwestycji w istniejący podmiot spółka taka musi spełniać następujące warunki:

  • od wpisu do rejestru nie mogło upłynąć więcej niż 5 lat
  • nie jest notowana na giełdzie
  • nie dokonała jeszcze podziału zysku
  • nie została utworzona przez połącznie
  • spełnia definicję mikro lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)

Finansowanie otrzymane od Funduszu przeznaczone musi być na realizację planu badawczego. Fundusz przewiduje transzowanie finansowania w korelacji z realizacją kamieni milowych projektu badawczego.

Szczególnym zainteresowaniem Funduszu będą się cieszyć projekty z sektora Energy Enviromental Cleantech (EEC). Przez projekt EEC Fundusz rozumie szeroki zakres projektów, których realizacja może pomóc zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego. W szczególności za projekty EEC Funduszu uznaje: projekty modyfikujące procesy produkcyjne i powodujące iż, w mniejszym niż dotychczas stopniu, obciążają one środowisko naturalne; projekty pozwalające na innowacyjne zagospodarowanie substancji dotychczas uznawanych za odpady; projekty związane z doskonaleniem zarządzania zasobami energetycznymi; projekty związane z alternatywnymi źródłami energii oraz projekty mające na celu zapewnienie wyższej wydajności i efektywności w wykorzystaniu zasobów konwencjonalnych.

Zainteresowaniem Funduszu objęte są także projekty dostarczające innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania z obszarów nowoczesnych technologii pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów. Obszar ten będzie dotyczył zarówno innowacji w zakresie samych materiałów, jak i prac nad modernizacją procesu produkcyjnego przetwórstwa surowców. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł dla pojedynczego projektu. 

Proces inwestycyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz
Program BRidge Alfa

Program BRIdgeAlfa jest jednym z programów prowadzonych w ramach realizacji osi priorytetowych programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014 – 2020 (POIR). POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R (badania i rozwój) ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w m.in. we wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji . Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

W Programie realizowanych jest kilka osi priorytetowych. Jedna z nich to „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. W I osi POIR przewidziane zostały schematy finansowania projektów B+R, realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami (Fundusze BRIdge Alfa) oraz funduszami venture capital. Instrumenty będą stymulować tworzenie firm w oparciu o wyniki prac B+R, pochodzących m.in. ze środowiska jednostek naukowych. Dzięki wsparciu firmy te będą mogły dalej rozwijać i komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.

Bridge Alfa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Zgłoś projekt

Formularz

Porozmawiajmy
Skontaktuj się

GTTechnologies sp. Z o.o.

Wrocławska 24A/5
55-040 Bielany Wrocławskie

biuro@gttechnologies.pl

Projekt jest realizowany w ramach programu “BRidge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRidge Alfa) za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.