Inwestycje w innowacje

O funduszu

Fundusz działa w ramach Programu BRIdgeAlfa, finansując projekty badawcze podejmowavne przez młode i innowacyjne przedsiębiorstwa. Finansowanie zapewniane przez Fundusz ma charakter mieszany i jwystępuje w nim komponent finansowania udziałowego, pochodzącego od inwestorów prywatnych Funduszu, oraz komponent finansowania grantowego, pochodzącego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Działania Funduszu są podejmowane w ścisłej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które posiada swojego przedstawiciela w Komitecie Inwestycyjnym Funduszu.

Fundusz działa w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej na podstawie przepisów działu IIIa Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355) . GT Technologies jest zewnętrznie zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną wpisanym do rejestru zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Profil inwestycyjny

Fundusz może podejmować inwestycje zarówno w już istniejące spółki jaki i w podmioty nowo powoływane.
W przypadku inwestycji w istniejący podmiot spółka taka musi spełniać następujące warunki:

  • od wpisu do rejestru nie mogło upłynąć więcej niż 5 lat
  • nie jest notowana na giełdzie
  • nie dokonała jeszcze podziału zysku
  • nie została utworzona przez połącznie
  • spełnia definicję mikro lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)

Finansowanie otrzymane od Funduszu przeznaczone musi być na realizację planu badawczego. Fundusz przewiduje transzowanie finansowania w korelacji z realizacją kamieni milowych projektu badawczego.

Szczególnym zainteresowaniem Funduszu będą się cieszyć projekty z sektora Energy Enviromental Cleantech (EEC). Przez projekt EEC Fundusz rozumie szeroki zakres projektów, których realizacja może pomóc zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego. W szczególności za projekty EEC Funduszu uznaje: projekty modyfikujące procesy produkcyjne i powodujące iż, w mniejszym niż dotychczas stopniu, obciążają one środowisko naturalne; projekty pozwalające na innowacyjne zagospodarowanie substancji dotychczas uznawanych za odpady; projekty związane z doskonaleniem zarządzania zasobami energetycznymi; projekty związane z alternatywnymi źródłami energii oraz projekty mające na celu zapewnienie wyższej wydajności i efektywności w wykorzystaniu zasobów konwencjonalnych.

Zainteresowaniem Funduszu objęte są także projekty dostarczające innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania z obszarów nowoczesnych technologii pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów. Obszar ten będzie dotyczył zarówno innowacji w zakresie samych materiałów, jak i prac nad modernizacją procesu produkcyjnego przetwórstwa surowców. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł dla pojedynczego projektu. 

Proces inwestycyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz
Program BRidge Alfa

Program BRIdgeAlfa jest jednym z programów prowadzonych w ramach realizacji osi priorytetowych programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014 – 2020 (POIR). POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R (badania i rozwój) ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w m.in. we wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji . Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

W Programie realizowanych jest kilka osi priorytetowych. Jedna z nich to „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. W I osi POIR przewidziane zostały schematy finansowania projektów B+R, realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami (Fundusze BRIdge Alfa) oraz funduszami venture capital. Instrumenty będą stymulować tworzenie firm w oparciu o wyniki prac B+R, pochodzących m.in. ze środowiska jednostek naukowych. Dzięki wsparciu firmy te będą mogły dalej rozwijać i komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.

Bridge Alfa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Informacje udostępniane w ramach strony internetowej spółki GT TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
(dalej „Spółka”)
jako zewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną

Niniejsza informacja Spółki wynika z obowiązków zawartych w następujących aktach prawnych (dalej „Informacja”):
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie SFDR”);
b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie RTS”);
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm., dalej „Taksonomia”)
dalej łącznie zwane „Regulacje ESG.”

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z REGULACJI ESG

I. WPROWADZENIE

Spółka jest spółką celową i zarazem, na gruncie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), prowadzi działalność jako zewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ZASI”). Przedmiotem działalności jako zewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną jest wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”), w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu. Spółka jest objęta zakresem stosowania Regulacji ESG, gdyż jest uczestnikiem rynku finansowego, a zarządzane przez Spółkę ASI stanowi produkt finansowy. Z uwagi na fakt, że ZASI działa jedynie na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), cześć regulacji Rozporządzenia SFDR zostanie zastosowana na zasadzie analogii zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiejⁱ oraz stanowiskiem KNF zawartym w piśmie z dnia 5 września 2023 r. (dalej: „Stanowiska Organów Nadzoru”)

II. PRZYCZYNY UZNANIA RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA NIEZNACZĄCE

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, uczestnicy rynku finansowego zobligowani są do opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, zostało zdefiniowane jako sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Spółka podjęła decyzję o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w rozumieniu postanowień Rozporządzenia SFDR, przez co należy rozumieć, że Spółka nie sporządziła oraz nie przyjęła strategii określającej sposób uwzględniania sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji („Strategia”).

Jednocześnie Spółka wskazuje, że poinformuje inwestorów lub potencjalnych inwestorów o ewentualnym terminie przyjęcia Strategii, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przyjęcie, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ze zmiany w zakresie sposobu dokonywania przez zarządzanie przez Spółkę ASI inwestycji.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu (art. 4 ust. 1 oraz 7 ust. 2 Rozporządzenia SFDR).

Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Przy dokonywaniu inwestycji, ASI obecnie nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z perspektywy oddziaływania jej inwestycji na otoczenie. Inwestycje ASI mają bowiem charakter niepubliczny (np. aktywa niedopuszczone do obrotu na giełdzie, transakcje private equity lub venture capital) – w związku z czym dostęp do informacji mających kluczowe znaczenie dla dokonywania oceny negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju jest utrudnione. Jednocześnie Spółka, w żaden sposób nie wyklucza zmiany podejścia w odniesieniu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości, co będzie wiązało się z przyjęciem przez Spółkę odpowiedniej Strategii i poinformowanie o tym inwestorów.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

Zgodnie postanowieniami dyrektywy 2011/61/UE („Dyrektywa ZAFI”), w szczególności art. 3 ust. 2 Dyrektywy ZAFI, gdy łączna wartość zarządzanych aktywów, w tym aktywów nabytych za pomocą dźwigni finansowej, ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR; lub nie przekracza progu 500 mln EUR, gdy portfele Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych składają się z Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych, które nie stosują dźwigni finansowej, i w których prawa do umorzenia nie mogą być wykonywane przez okres pięciu lat od daty początkowej inwestycji w każdy Alternatywny Funduszy Inwestycyjny, Alternatywny Fundusz Inwestycyjny nie jest zobowiązany do stosowania polityki wynagrodzeń.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie wprost w art. 70zb ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2023 poz. 681z późn. zm.) („Ustawa”), wskazującym na brak zastosowania art. 70j Ustawy nakazującym zobowiązanie do opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzeń ZASI, wobec ZASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Mając na uwadze powyższe Spółka zwolniona jest z obowiązku wdrożenia oraz opracowania polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie, tym samym Spółka nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzeniem do działalności Spółki ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie, zgodnie ze Stanowiskami Organów Nadzoru, Spółka uwzględni informacje o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w regulaminie wynagradzania, przyjętym przez Spółkę na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (dalej: „KP”), w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Spółkę do przyjęcia ww. regulaminu wynagradzania zgodnie z przepisami KP.

Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy (art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

Spółka nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_02_letter_to_eu_commission_on_priority_issues_relating_to_sfdr_application.pdf

Zgłoś projekt

Formularz

Porozmawiajmy
Skontaktuj się

GTTechnologies sp. Z o.o.

Wrocławska 24A/5
55-040 Bielany Wrocławskie

biuro@gttechnologies.pl

Projekt jest realizowany w ramach programu “BRidge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRidge Alfa) za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.